Σχετικά με το έργο


Το έργο 3D Printing υλοποιείται από μία κοινοπραξία αποτελούμενη από τέσσερις ευρωπαϊκούς οργανισμούς:

Euroface Consulting, CZ, Innovation Frontiers, GR, National Training Center, BG and Solski Center Velenje, Sl.

Το έργο 3D Printing στοχεύει στην αύξηση των τεχνικών δεξιοτήτων και των ψηφιακών ικανοτήτων των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της εφαρμογής των νέων μαθησιακών προσεγγίσεων με την εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές αποτελούν σύγχρονες τεχνολογίες στον σημερινό ψηφιακό και τεχνολογικό κόσμο.

Η ιδέα του έργου βασίζεται στην έρευνα ότι τα σχολεία χρησιμοποιούν τρισδιάστατους εκτυπωτές ειδικά για την εκτύπωση έτοιμων προς εκτύπωση τρισδιάστατων μοντέλων. Η έρευνα διευκρίνισε την ανάγκη να προωθηθούν τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να χρησιμοποιήσουν τις μεγάλες δυνατότητες των τρισδιάστατων εκτυπωτών και να ενισχύσουν τα σχολεία ώστε να αναπτύξουν τα δικά τους τρισδιάστατα μοντέλα: αυτή η καινοτόμος μαθησιακή προσέγγιση αυξάνει τις τεχνικές ικανότητες των μαθητών που αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο του έργου, θα θέλαμε να συνδέσουμε τις δραστηριότητες μάθησης με βάση την εργασία, τη δημιουργία των νέων τρισδιάστατων έργων με την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την κατανόηση των κοινών αξιών της ΕΕ: ως εκ τούτου, οι μαθητές ΕΕΚ θα έχουν την πρόκληση να αναπτύξουν ένα αντικείμενο τρισδιάστατου μοντέλου με θέμα την πολιτιστική/βιοτεχνική κληρονομιά της ΕΕ.